top of page

KULINARNE LATO
w
COOK STORY

Festiwal smaków i świetnej zabawy!
TERAZ WILANÓW i Cook Story zapraszają na wakacyjną, 
letnią
przygodę, tym razem w kulinarnej odsłonie! 

Będziemy gotować, poznawać nowe smaki i rozwijać inne talenty. 
Wszystko to w fantastycznej atmosferze, aby zainspirować nasze dzieci!

Zapraszamy dzieci w wieku 6-15 lat

na LETNIE warsztaty gotowania

Gwarantujemy, że Twoje dziecko otworzy się na nowe smaki i kulinarne przygody...
Zapraszamy do
COOK STORY w  ROYAL WILANÓW, 
do profesjonalnego
280m2 studia kulinarnego w prestiżowym miejscu.
Nauczymy Twoje dziecko gotować, we wspaniałej atmosferze i przy muzyce w tle.

Po jednym dniu warsztatów, dzieci przeistoczą się w prawdziwych szefów kuchni 
i na pewno zaskoczą rodziców smakowitymi śniadaniami, obiadami i deserami! 


Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00

Czas spędzony na naszych letnich warsztatach będzie dla dzieci wspaniałą nauką i zabawą, 
po której zachowają miłe wspomnienia i przepisy kulinarne,
dzięki którym będą mogły zaskoczyć całą rodzinę!

W PROGRAMIE KAŻDEGO DNIA WARSZTATÓW MIĘDZY INNYMI:
 samodzielnie przygotowywane posiłki,

(przepyszne śniadania, pożywne koktajle, zdrowe desery i domowe wypieki),  

słynne potrawy z całego świata,

codziennie między posiłkami zajęcia ruchowe,  
a co piątek w Wawa Wake: gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu, 
aktywności na pływającym placu zabaw, warsztaty taneczne, plażowanie i relaks.

Zarezerwuj datę!

9 tygodni Całodniowych warsztatów do wyboru od godz. 9.00 do 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA TRWA!
WYBIERZ DATĘ

Opłata za te warsztaty wynosi 1490 ZŁ

Dziękujemy

za rejestrację!

plan.jpg

KOSZT jednego dnia warsztatów: 350 zł

KOSZT KARNETU (pięć dni warsztatów): 1490 zł

Wpłata zaliczki w wysokości 500 zł, należy wpłacić bezpośrednio na konto:

Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 6596 7904 PLN

W tytule: Imię i nazwisko uczestnika oraz termin. 

 

W przypadku nie zebrania się grupy minimalnej lub odwołanie Półkolonii z powodu Covid-19,

wszelkie wpłaty zostaną zwrócone na konto, z którego były dokonane.

REGULAMIN

27.06.2022 – 26.08.2022

A. ORGANIZACJA „KULINARNE LATO W WILANOWIE”

 

1. Organizatorem warsztatów „KULINARNE LATO w COOK STORY” jest CAAM Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757., NIP: 5213662064

2. Regulamin warsztatów „KULINARNE LATO w COOK STORY” obowiązuje:

2.1. wszystkich uczestników warsztatów,

2.2. rodziców i opiekunów,

2.3. instruktorów oraz opiekunów warsztatów.

3. Organizacja warsztatów: Warsztaty trwają w okresie od 27 czerwca do 26 sierpnia 2022 r.

4. Warsztaty odbywają się w wybranych dniach od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach od 9:00 do 17:00. Dzieci mogą być przywożone od godz. 8:50 z tym że warsztaty rozpoczynają się o godz. 9:00. Warsztaty odbywają się w Cook Story mieszczący się przy ul. Klimczaka 1, w  Royal Wilanów.

5. Uczestnikami warsztatów kulinarnych są dzieci w wieku 6 – 15 lat

6. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach „KULINARNE LATO w COOK STORY” jest dokonanie rejestracji poprzez formularz internetowy, dostępny na stronie www.terazwilanow.com (formularz będzie aktywny od początku maja 2022 roku od godz. 10:00) uiszczenie opłaty (przelewem na konto wskazane w regulaminie) oraz przesłanie drogą mailową na adres: redakcja@teraz-wilanow.pl karty zgłoszeniowej. Nie uiszczenie opłaty oraz nie przesłanie karty zgłoszeniowej w terminie 3 dni od rejestracji równoznaczne jest z rezygnacją z warsztatów.

7. Opłata za jednodniowe warsztaty to 350 zł natomiast za pięć wybranych dni opłata wynosi 1490 zł. Opłatę należy uiścicie w ciągu 3 dni od momentu rejestracji poprzez jedną z wybranych dróg:

7.1. Poprzez konto CAAM Sp. z o.o.: Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 6596 7904 PLN, w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz datę turnusu (przy tej płatności konieczne jest wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres: redakcja@teraz-wilanow.pl. Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie lub nieprzesłanie potwierdzenia płatności jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w półkoloniach.

7.2 Poprzez BOOK ONLINE na stronie https://www.mamamiaconcept.com/book-online

8. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów oraz kierownika warsztatów wg harmonogramu.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników warsztatów w czasie zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców .

10. Organizator nie zaleca przynosić na warsztaty cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (laptopy, tablety, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

11. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora,

13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW

14. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

15. Plan zajęć sporządzany jest przez organizatora.

15.1. ramowy zostanie przedstawiony na stronie www.terazwilanow.com

15.2. szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.

16. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć,

17. Organizator warsztatów kulinarnych zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników warsztatów.

28. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu dozownika z płynem odkażającym przy wejściu do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

 

B. KADRA

1. Opiekun ma obowiązek:

1.1. zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników warsztatów będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników.

1.2. organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia.

1.3. pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki.

1.4. sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych.

1.5. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom warsztatów.

1.6. poszanowania godności każdego uczestnika warsztatów

1.7. na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia

2. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

C. RODZICE

1. Nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach warsztatów gotowania „KULINARNE LATO w COOK STORY”.

2. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć.

Uczestnik musi być przyprowadzany przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca transportu na warsztaty i z powrotem.

5. Są zobowiązaniu do udostępnienia organizatorowi warsztatów „KULINARNE LATO w COOK STORY”. numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

6. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z warsztatów w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

7. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w warsztatach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika „KULINARNE LATO w COOK STORY. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w warsztatach KULINARNE LATO w COOK STORY.

 

D. UCZESTNICY:

1. Uczestnicy mają prawo do:

1.1. spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku

1.2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas warsztatów

1.3. wnoszenia próśb i skarg do instruktorów

1.4. uzyskania niezbędnej pomocy od instruktorów

2. Uczestnicy mają obowiązek:

2.1. każdy uczestnik musi posiadać 2x białe t-shirty, 1 mały ręcznik, wygodne buty, pojemnik plastikowy z przykrywką

2.2. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia

2.3. przestrzegać regulaminu

2.4. dbać o czystość i porządek

2.5. przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować instruktorów.

2.6. zgłaszać instruktora wyjście z Cook Story po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu)

2.7. mieć szacunek do instruktorów, innych uczestników i samego siebie

2.8. dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.

2.9. każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią, czapkę z daszkiem, krem chroniący przed słońcem, bidon.

2.10. uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

2.11. samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń instruktorów oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:

2.11.1. Upomnienie przez instruktora

2.11.2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych

2.11.3. Powiadomienie rodziców o zachowaniu

2.11.4. Wykluczenie z warsztatów

 

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na „KULINARNE LATO w COOK STORY obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców.

2. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika warsztatów jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

3. Wyrażam zgodę na udział mojego syn/córki/podopiecznego/podopiecznej w warsztatach „KULINARNE LATO w COOK STORY. Oświadczam, że mój syn/córka/podopieczny/ podopieczna jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani fizycznych do udziału w zajęciach o charakterze sportowym. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu.

4. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego syna/ córki podczas warsztatów nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organizatora, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z obecnej sytuacji w kraju.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica/ opiekuna prawnego w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji warsztatów pn. „KULINARNE LATO w COOK STORY" (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Równocześnie jestem świadomy, że:

5.1. administratorem danych osobowych jest jest CAAM Sp. z o.o.;

5.2. przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji warsztatów pn. „KULINARNE LATO w COOK STORY” podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne;

5.3. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;

5.4. dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z organizacją warsztatów;

5.5. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

5.6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa.

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań z wizerunkiem małoletniego wykonanych podczas warsztatów pn. „KULINARNE LATO w COOK STORY”. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystywaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem dziecka, publikowanych w Teraz Wilanów, na stronie internetowej i portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, jak i również rozpowszechnianych poprzez środki masowego przekazu (zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

7. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztaty oraz w szczególności wypełnienie podpisanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu warsztatów „KULINARNE LATO w COOK STORY”.

8. O sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje Organizator.

bottom of page