top of page
letnie warsztaty kulinarne w wilanowie (1).png

Wilanów walczy o ciszę

„Mam przekonanie, że dzięki naszym wspólnym działaniom z mieszkańcami, uda się przyspieszyć wykonanie dodatkowych ekranów akustycznych i znacznie ograniczyć uciążliwy hałas wokół Południowej Obwodnicy Warszawy”

– opowiada Hubert Królak, Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów.Teraz Wilanów: Kiedy po raz pierwszy usłyszał Pan o problemie wzmożonego hałasu wokół Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku Wawer – Wilanów?

Hubert Królak: Problemy mieszkańców Wilanowa zapoczątkowało oddanie do użytku fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy na terenie Wilanowa w grudniu 2020 roku. Od tego momentu zarówno do urzędu, jak i do radnych dzielnicy, wpłynęło wiele skarg od mieszkańców, dotyczących uciążliwego hałasu, który znacząco wpłynął na pogorszenie warunków życia mieszkańców Wilanowa. Problem dotyczy szczególnie osiedli Powsinek, Zawady i Kępa Zawadowska, które nie zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone przez GDDKiA przed hałasem. Co więcej, nie oddano jeszcze do użytku jednego odcinka obwodnicy, od ulicy Przyczółkowej w stronę Ursynowa, który w przyszłości stanie się źródłem uciążliwości dla kolejnych mieszkańców Dzielnicy Wilanów, zamieszkujących po zachodniej stronie ul. Przyczółkowej. Spowoduje to wzrost liczby samochodów, w tym ciężarowych, potęgujących znacznie natężenie hałasu.


Mieszkańcy Wilanowa w ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie wnioskowali o budowę ekranów akustycznych wzdłuż POW. Dlaczego ich nie wysłuchano?

Radni i Zarząd Dzielnicy Wilanów, wsłuchując się w głosy mieszkańców, wielokrotnie postulowali do GDDKiA w sprawie konieczności budowy ekranów akustycznych na terenie całego wilanowskiego przebiegu trasy. Nie tylko na spotkaniach poświęconych realizacji tejże inwestycji, ale także na etapie udziału w postępowaniach administracyjnych, dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.


Nie przyniosło to jednak oczekiwanych efektów i większej liczby ekranów. GDDKiA stoi na stanowisku, że zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne będą w pełni skuteczne i, że w żadnym z analizowanych horyzontów czasowych (tj. w 2020 i 2035 roku) nie przewiduje się możliwości wystąpienia przekroczeń norm hałasu w rejonie zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Z takim postawieniem sprawy kategorycznie się nie zgadzamy. Dlatego Rada Dzielnicy Wilanów, z inicjatywy klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, przyjęła w styczniu br. stanowisko w tej sprawie, kierowane do GDDKiA, Ministra Infrastruktury, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy oraz Prezydenta m.st. Warszawy.


Czy petycja pod hasłem „Wilanów STOP HAŁASOWI!” sprawiła, że problem ten stał się szerzej dyskutowany i dostrzeżono wagę tej sprawy?

Tego typu akcje pomagają wzmocnić działania poprzez zaangażowanie szerszego grona mieszkańców, nie tylko Wilanowa. Z problemem uciążliwości związanych z oddaniem fragmentu POW borykają się również mieszkańcy Wawra. Głos mieszkańców z całą pewnością pomógł zainteresować sprawą media. Liczę, że przedmiotowa petycja, podpisana przez wielu mieszkańców Wilanowa, pokaże inwestorowi oraz administracji rządowej wagę problemu i pomoże skutecznie go rozwiązać poprzez instalację brakujących ekranów akustycznych.


W jaki jeszcze sposób mieszkańcy Wilanowa mogą czynnie zaangażować się w akcję dotyczącą wybudowania ekranów akustycznych?

Zachęcam wszystkich mieszkańców do przyłączenia się do petycji „Ekrany Akustyczne dla POW - Wilanów STOP HAŁASOWI!”, którą można podpisać elektronicznie poprzez stronę petycjeonline.com. Im większa liczba podpisów pod petycją, tym silniejszy przekaz i możliwość pokazania rzeczywistej skali problemu, który dotknął mieszkańców dwóch warszawskich dzielnic – Wilanowa i Wawra. Wszelkie problemy dotyczące uciążliwości związanych z wprowadzeniem ruchu na nowo oddanym odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy, mieszkańcy mogą również zgłaszać do Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Wilanów.


Jakie kroki w sprawie budowy ekranów akustycznych udało się ostatnio podjąć?

W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców, podczas styczniowej sesji Rady Dzielnicy Wilanów, radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem stanowiska ws. budowy ekranów akustycznych na odcinku inwestycji drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy. Jednocześnie przegłosowaliśmy również wniosek Zarządu Dzielnicy w sprawie zmian w budżecie, dotyczący przesunięcia środków na przeprowadzenie analizy hałasu w sąsiedztwie oddanego pod koniec ubiegłego roku odcinka POW. 2 lutego wystosowałem pismo do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z informacją o podjętym stanowisku Rady Dzielnicy Wilanów z dnia 27 stycznia 2021 r. Stanowisko dotyczy konieczności podjęcia działań mających na celu budowę ekranów akustycznych na terenie całego wilanowskiego przebiegu trasy, aby uchronić mieszkańców dzielnicy przed hałasem i odpowiednio zabezpieczyć środowisko naturalne przed szkodliwym wpływem drogi.

Cowięcej, zainteresowaliśmy skutecznie tematem Radę m.st. Warszawy, która 18 lutego podjęła stosowne stanowisko w tej sprawie. Kierując się istotnym interesem społecznym, radni miejscy zaapelowali do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o niezwłoczne podjęcie działań w celu należytego zabezpieczenia mieszkańców Wilanowa i Wawra przed hałasem docierającym z oddanego do użytku odcinka drogi ekspresowej S2.


Kiedy realnie możemy spodziewać się, że ekrany akustyczne powstaną, a hałas zostanie ograniczony?

GDDKiA informuje, że w okresie roku po oddaniu inwestycji wykonana zostanie analiza porealizacyjna. Dojdzie jednak do niej najwcześniej 12 miesięcy po otwarciu odcinka ursynowskiego, a data nie została jeszcze precyzyjnie określona. Z informacji prasowych dowiadujemy się, że nastąpi tu kolejne opóźnienie. Prognozy wskazują, iż takie badania mogłyby nastąpić nie wcześniej niż pod koniec 2022 roku. Same prace analityczne potrwają kilka miesięcy. Dopiero po ich zakończeniu zapadną stosowne decyzje w GDDKiA oraz rozpoczną się dalsze procedury. To wszystko zajmie więc kilka długich lat, na co zdecydowanie nie możemy się zgodzić. W dodatku nie mamy pewności, że finalnie GDDKiA zdecyduje o budowie brakujących ekranów.


W związku z powyższym, Dzielnica Wilanów planuje sfinansować wykonanie niezależnych badań natężenia hałasu wzdłuż POW w możliwie najszybszym terminie, jednak nie wcześniej, niż po oddaniu do użytku odcinka ursynowskiego, bo dopiero wtedy wyniki badań będą w pełni miarodajne i wiarygodne. Zakres, liczba oraz lokalizacja punktów pomiarowych, zostaną wyznaczone wraz z potencjalnym wykonawcą. Naszym następnym krokiem, w przypadku przekroczenia dozwolonych norm, będzie wystąpienie do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wydanie stosownej decyzji, nakładającej na inwestora obowiązek uzupełnienia brakujących ekranów akustycznych.


Mam przekonanie, że dzięki naszym wspólnym działaniom z mieszkańcami, uda się przyspieszyć wykonanie dodatkowych ekranów, które przewidywał pierwotny projekt inwestycji.


Comments


1-1.tif
bottom of page