top of page

Półkolonie  letnie  2022 w Wawa Wake !!!

Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat!!!

Zajęcia od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godzinach od 9.00 do 17.00.

9 turnusów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu

turnusy.jpg
wakewake z lotu ptaka.png

Wawa Wake to centrum sportów wodnych, znajdujące się tuż pod Warszawą, w Konstancinie. Na odwiedzających czekają m.in. 2 wyciągi do wakeboardu, wodny plac zabaw, przeszkody na wodzie o różnym stopniu zaawansowania, 6 boisk do siatkówki plażowej, batut, piaszczyste plaże z leżakami i parasolami, strefa do crossfitu i wiele innych atrakcji.


Dlatego to właśnie Wawa Wake jest idealnym miejscem na organizację letnich półkolonii dla dzieci!!!

 

Rekrutacja trwa!!!

A. Pakiet Nr 1:

dla każdego bez wyjątku :)

 

Ramowy plan dnia od poniedziałku do piątku.

9.00-17.00

 • Zbiórka dzieci

 • gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu

 • drugie śniadanie

 • sportowe aktywności z zespołem Decathlon który przygotowuje dzieci do zajęć na wodzie i na plaży

 • nauka paddle board   

 • aktywności na wodnym torze przeszkód

 • obiad

 • warsztaty taneczne

 • warsztaty kulinarne

 • taniec kolorów

 • plażowanie i relaks

 • podwieczorek,  

 • odbiór dzieci o 17.00

Pakiet "dla kazdego bez wyjątku" zawiera:

 • 5-dniowy program

 • 3 posiłki dziennie

 • sprzęt skimboardowy

 • sprzęt paddle boardowy

 • drugie śniadanie, obiad i podwieczorek

 • ubezpieczenie NNW

 • opiekę kadry półkolonii: kierownika, wychowawców oraz ratowników.

KOSZT: 990,00 zł / turnus

B. Pakiet Nr 2:

dla wytrwalszych!!! :)

Ramowy plan dnia od poniedziałku do piątku.

W godz. 9.00-17.00

 • Zbiórka dzieci,

 • aktywności z zespołem Decathlon który przygotowuje dzieci do zajęć na wodzie i na plaży,

 • drugie śniadanie,

 • nauka paddle board,

 • zajęcia wakeboardowe,

 • obiad,

 • jazda na skimboardzie,

 • aktywności na wodnym torze przeszkód,

 • plażowanie i relaks,

 • walka kolorów,

 • podwieczorek,

 • odbiór dzieci o 17.00.

 

 

Pakiet dla "najtrwalszych" zawiera:

 • 5-dniowy program

 • 3 posiłki dziennie

 • instruktora oraz sprzęt wakeboardowy

 • sprzęt skimboardowy

 • sprzęt paddle boardowy

 • drugie śniadanie, obiad i podwieczorek

 • ubezpieczenie NNW

 • opiekę kadry półkolonii: kierownika, wychowawców oraz ratowników.

KOSZT: 1500,00 zł / turnus

W programie półkolonii przewidziane są:

Dodatkowa żniżka.jpg
Rejestracja na półkolonię

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie dziecka na półkolonie odbywające się w wakacje 2022 roku. Prosimy o staranne wypełnienie wszystkich pól. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego dziecka, prosimy o wypełnienie formularza kolejny raz.

FB.jpg

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH

„SPORTOWE PÓŁKOLONIE W WAWA WAKE”

27.06.2022 – 26.08.2022

 

W półkoloniach mogą brać udział dzieci w wieku 6-13 lat

A. ORGANIZACJA „SPORTOWE PÓŁKOLONIE W WAWA WAKE”

1. Organizatorem półkolonii „SPORTOWE PÓŁKOLONIE W WAWA WAKE” jest CAAM Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757., NIP: 5213662064

2. Regulamin półkolonii letniej w Wawa Wake obowiązuje:

2.1. wszystkich uczestników półkolonii,

2.2. rodziców i opiekunów,

2.3. kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców półkolonii.

3. Organizacja półkolonii: Półkolonia trwa w okresie od 27 czerwca do 26 sierpnia 2022 r.

4. Półkolonia odbywa się w tygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach od 9:00 do 17:00. Dzieci mogą być przywożone od godz. 8.50 z tym że zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:00. Bazą półkolonii będzie Centrum rekreacyjno-sportowe WAWA WAKE mieszczący się przy ul. Wspólna 80, 05-520 BIELAWA/KONSTANCIN-JEZIORNA.

5. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 6 – 13 lat

6. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach „SPORTOWE PÓŁKOLONIE W WAWA WAKE” jest dokonanie rejestracji poprzez formularz internetowy, dostępny na stronie www.terazwilanow.com (formularz będzie aktywny od początku maja 2022 roku od godz. 10:00) uiszczenie opłaty oraz przesłanie drogą mailową na adres: polkolonie.wawawake@gmail.com karty zgłoszeniowej. Nie uiszczenie opłaty oraz nie przesłanie karty zgłoszeniowej w terminie 3 dni od rejestracji równoznaczne jest z rezygnacją z półkolonii.

7. Opłata za turnus półkolonii wynosi  990 zł za osobę lub 1500 zł za osobę w zależności od pakietu.

Opłatę należy uiścić w ciągu 3 dni od momentu rejestracji poprzez BOOK ONLINE na stronie https://www.mamamiaconcept.com/book-online

8. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców .

10. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

11. Podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora,

13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW

14. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

15. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii:

15.1. ramowy zostanie przedstawiony na stronie www.terazwilanow.com

15.2. szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.

16. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie, obiad oraz wodę.

17. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć,

18. Organizator półkolonii zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników półkolonii.

 

B. KADRA

1. Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.

2. Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Opiekun ma obowiązek:

2.1. zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników półkolonii będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.

2.2. prowadzenia dziennika zajęć.

2.3. organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia.

2.4. pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki.

2.5. sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych.

2.6. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku.

2.7. poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii.

2.8. na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia

2.9. po zakończeniu zajęć półkolonii Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem zajęć.

3. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

 

C. RODZICE

1. Nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii.

2. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie zezwala się na samodzielne przybywanie uczestnika na półkolonie. Uczestnik musi być przyprowadzany przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca transportu na wypoczynek i z powrotem.

4. Są zobowiązani do codziennego poświadczenia w pisemnym oświadczeniu, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu, o braku u uczestnika półkolonii infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

5. Są zobowiązaniu do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

6. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

7. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii.

8. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w półkoloniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w półkoloniach.

 

D. UCZESTNICY:

1. Uczestnicy mają prawo do:

1.1. spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku

1.2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii

1.3. wnoszenia próśb i skarg do wychowawców

1.4. uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii.

2. Uczestnicy mają obowiązek:

2.1. każdy uczestnik musi posiadać strój na pływalnię (w przypadku dziewcząt strój jednoczęściowy) klapki oraz ręcznik.

2.2. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia

2.3. przestrzegać regulaminu

2.4. dbać o czystość i porządek

2.5. przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę.

2.6. zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu)

2.7. mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie

2.8. dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.

2.9. każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią, czapkę z daszkiem, krem chroniący przed słońcem, bidon.

2.10. uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

2.11. samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:

2.11.1. Upomnienie przez wychowawcę

2.11.2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych

2.11.3. Powiadomienie rodziców o zachowaniu

2.11.4. Wykluczenie z półkolonii.

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców.

2. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

3. Wyrażam zgodę na udział mojego syn/córki/podopiecznego/podopiecznej w półkoloniach letnich pn. „SPORTOWE PÓŁKOLONIE W WAWA WAKE”. Oświadczam, że mój syn/córka/podopieczny/ podopieczna jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani fizycznych do udziału w zajęciach o charakterze sportowym. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu.

4. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego syna/ córki na turnusie nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organizatora półkolonii oraz kierownika, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z obecnej sytuacji w kraju.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica/ opiekuna prawnego w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji półkolonii letnich pn. „SPORTOWE PÓŁKOLONIE W WAWA WAKE” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Równocześnie jestem świadomy, że:

5.1. administratorem danych osobowych jest jest CAAM Sp. z o.o.;

5.2. przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji półkolonii letnich pn. „SPORTOWE PÓŁKOLONIE W WAWA WAKE” podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne;

5.3. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;

5.4. dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z organizacją półkolonii;

5.5. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

5.6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa.

6. Wyrażam zgodę na, wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań z wizerunkiem małoletniego wykonanych podczas półkolonii letnich pn. „SPORTOWE PÓŁKOLONIE W WAWA WAKE”. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystywaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem dziecka, publikowanych na stronie internetowej i portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, jak i również rozpowszechnianych poprzez środki masowego przekazu (zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

7. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie podpisanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii letniej „SPORTOWE PÓŁKOLONIE W WAWA WAKE”.

8. O sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje Organizator.

bottom of page