top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Co dalej z Morysinem?


fot. A.Księżopolska

Trwają prace nad planem miejscowym otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem.

Więcej informacji:


Prace nad planem miejscowym otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem zmierzają do finału!

Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu 13 kwietnia.


Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.


Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej.

Więcej informacji o tym planie: Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 226.5 ha położony w północno- wschodniej części dzielnicy Wilanów.


Znajdują się na nim:

Rezerwat Przyrody Morysin, zespół pałacowo-parkowy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Jezioro Wilanowskie, Potok Służewiecki, dolina rzeki Wilanówki, Pola Morysińskie, skupiska terenów mieszkaniowych i usługowych, usytuowane wzdłuż ulic: Stanisława Kostki Potockiego, Przyczółkowej i Vogla.


Cały obszar stanowi podstawowy element Wilanowskiego Parku Kulturowego, jest również częścią pomnika historii „Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem”.

W jego granicach występują obszary wpisane do rejestru zabytków, w tym obszar archeologiczny. Zachowane budynki i obiekty wpisane są do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Wysokie wartości przyrodnicze dawnego zwierzyńca w dobrach wilanowskich objęte zostały ochroną w formie rezerwatu przyrody „Morysin”, a tereny do niego przyległe ochroną w formie otuliny rezerwatu. Ustalenia planu ochrony rezerwatu obejmują prawie cały obszar projektu planu. Ponadto, w jego obszarze występują w znacznej liczbie drzewa objęte ochroną jako pomniki przyrody.

Podstawowe założenia planu: ochrona historycznego krajobrazu kulturowego, wzmocnienie ciągłości powiązań z istniejącym systemem przyrodniczym, uporządkowanie aktualnego stanu zainwestowania, rozpoznanie możliwości realizacji nowego zagospodarowania uzupełniającego o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym.


Konsultacje społeczne trwają od 13 kwietnia do 19 maja 2023 r.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.


Informacja pochodzi z mediów społecznościowych Burmistrza Dzielnicy Wilanów, Ludwika Rakowskiego.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


1-1.tif